top of page

PRIVACYVERKLARING BRUIN CAFE JAXX

 

Bruin cafe JaxX, gevestigd aan Molenstraat 60 4701JT te Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Mevr. Y van Gastel

Molenstraat 60 4701 JT Roosendaal 0615149251

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bruin cafe JaxX verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt in het geval van het openen van een rekening. De gegevens die verzamelt worden binnen ons bedrijf zijn uw voor- en eventueel achternaam.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bruincafejaxx@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie. Informatie over personen kan via onze website bij ons terecht komen middels het contactformulier. Het betreft hier de voor- en achternaam en het mailadres.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Bruin cafe JaxX verwerkt uw persoonsgegevens voor het afhandelen van uw betaling en/of het reageren op uw vraag welke via mail binnenkomt, in dit geval is ook het mailadres bij ons bekend.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Bruin cafe JaxX neemt geen -op basis van geautomatiseerde verwerkingen- besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bruin cafe JaxX) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bruin cafe JaxX bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: de naam- en achternaam die gebruikt wordt voor rekeningen wordt bewaard tot maximaal 24u na betaling. Het mailadres welke bij ons bekend is wordt gedurende 7 jaar bewaard (de wettelijke termijn waarin belastinggegevens bewaard moeten worden) teneinde ten aller tijden facturen en aanvullende informatie terug te vinden is in de mail. Na deze 7 jaar of bij bezwaar wordt deze informatie vernietigd. Foto’s gemaakt in Bruin cafe JaxX, worden bewaard op een vaste pc. Eenieder die Bruin cafe JaxX bezoekt is zich bewust van de mogelijkheid dat er foto’s gemaakt worden en gebruikt worden voor reclame-doeleinden. Deze foto’s worden tot het opheffen van de V.O.F. bewaard. Bij bezwaar worden foto’s van alle soorten media afgehaald binnen 24 uur. De intentie van Bruin cafe JaxX is nimmer met behulp van foto’s personen schade te berokkenen. 

            In het geval van werknemers worden noodzakelijke gegevens bewaard zolang de dienstbetrekking loopt alsmede 7 jaar daarna wegens de Belastingbewaartermijn. Bij bezwaar worden deze gegevens vernietigd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bruin cafe JaxX verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden enkel gedeeld in het geval van een politie-aangifte waarbij uw naam noodzakelijk is of bij het niet naleven van onze huisregels waarna wij collega’s -in sommige gevallen- moeten verwittigen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bruin cafe JaxX gebruikt alleen technische, functionele cookies op de website en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bruin cafe JaxX en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bruincafejaxx@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bruin cafe JaxX wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bruin cafe JaxX neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bruincafejaxx@gmail.com

Camerabewaking

JaxX maakt gebruik van camera’s, deze zijn gevestigd zowel binnen als buiten het pand teneinde de veiligheid van de medewerkers en gasten te waarborgen. De beelden van deze camera’s worden op een externe server gedurende 14 dagen bewaard en daarna gewist. Eenieder heeft de mogelijkheid de camerabeelden bij Bruin café JaxX op te vragen binnen 2 wekenvia bruincafejaxx@gmail.com

 

bottom of page